آیین نامه ها و دستورالعمل ها

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۱:۰۲ قبل از ظهر
دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش
شیوه نامه اعطای اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور سال ۱۳۹۷ محور ساختا
راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور سال ۱۳۹۷
دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی
فرایند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی وسایل و تجهیزات پزشکی
مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
فرایند برگزاری همایش ها (کنگره ها) در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
فرایند اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آیین نامه بکارگیری و پایش فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دستورالعمل تصویب طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی
شیوه نامه شرکت دانشجویان دانشگاه در همایش ها
دستورالعمل ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی
شیوه نامه نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی فناوری اعضای هیأت علمی تمام وقت جهت محاسبه درصد شناور هر ترم تحصیلی
شیوه نامه شرکت اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) و کاکنان دانشگاه در همایش ها
شیوه نامه برگزاری همایش ها و سمینارها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
فلو چارت برگزاری همایش ها و سمینارها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آیین نامه شورای انتشارات
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد
دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی
قرارداد اجرای طرح پژوهشی/پایان نامه بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی گناباد
قرارداد اجرای طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی
دستورالعمل اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آیین نامه شرکت در همایش های داخلی و خارجی کارکنان و اعضای هیأت علمی
آیین نامه تشویقی پژوهشگران
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه
نحوه ذکر افیلیشن دانشگاه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی
آیین نامه طرح های چند مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
آیین نامه شورای پژوهشی دانشکده
آیین نامه پزشک پژوهشگر
مجموع آیین نامه های مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی
دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی"
اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی )
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
تصویرتصویب¬ نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶ هـ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص " آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقاب
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس