فرم پروپوزال

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ بعد از ظهر
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی شورای پژوهشی دانشگاه/ دانشکده
فرم پروپوزال شورای پژوهشی مذهبی و فرهنگی دانشگاه
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی
فرم پیش پروپوزال شورای پژوهشی دانشکده بهداشت(مختص طرح های مرتبط با حوزه موضوعی دانشکده بهداشت)
چک لیست اخلاقی اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب‌پذیر
چک لیست اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
چک لیست اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی
چک لیست اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان
چک لیست اخلاقی پژوهش‌های ژنتیک پزشکی
چک لیست عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس