پیوندهای مفید

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۰:۲۵ بعد از ظهر

Centers for disease control and preventation(CDC)

World Health Organization(WHO)

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقات پایه در بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی فارس

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مرکز تحقیقات ایمنولوژی بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس