افلیشن مرکز

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۴:۵۵ بعد از ظهر

ضمن دعوت از اعضاء محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرامی جهت همکاری و انجام فعالیت های پژوهشی و فناوری در مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، نحوه صحیح آدرس دهی (Affiliation) به این مرکز در کلیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه بر حسب الگوهای زیر می باشد.

* جهت دریافت تشویقی و امتیازات مربوط به همه فعالیت های پژوهشی و فناوری، ذکر آدرس منطبق بر الگوهای ارائه شده الزامی است.

* در تمامی الگوهای زیر، نام مرکز تحقیقات بیماری های عفونی قبل از نام دانشگاه ذکر گردد .

* ذکر نام مرکز تحقیقات در مقالات چاپ شده به همراه ذکر نام دانشکده و گروه آموزشی بلامانع است و لذا در رتبه بندی گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و همچنین ترفیع سالیانه و ارتقاء اعضای هیات علمی موثر خواهد بود.

 

۱. پژوهشگران مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۲. اعضای هیئت علمی

گروه آموزشی..... ، دانشکده.....، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Department of……., Faculty of…., Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۳. کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Student Research Committee, Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۴. دانشجویان

دانشجوی مقطع/رشته..... ، دانشکده.....، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

(M.Sc. or B.Sc. or PhD) …. Student of …. , Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

 

۵. شاغلین بیمارستان

گروه ........، بیمارستان.....، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Department of….., ….. Hospital, Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

۶. شاغلین مراکز بهداشتی

مرکز بهداشتی و درمانی..... شهرستان گناباد/ بجستان، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

Health & Treatment center of…..., Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

۷. شاغلین معاونت ها (معاونت بهداشتی؛ معاونت درمان ؛ معاونت غذا و دارو؛ معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی)

نام واحد ..... ، نام معاونت...... ، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

….. Office, ….. Deputy, Infectious Diseases Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس