فرم ها و دستورالعمل ها

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۹:۰۰ بعد از ظهر

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش

شیوه نامه اعطای اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور سال ۱۳۹۷ محور ساختار 

راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور سال ۱۳۹۷ 

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی 
فرایند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی وسایل و تجهیزات پزشکی 

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران 

فرایند برگزاری همایش ها (کنگره ها) در دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

فرایند اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

آیین نامه بکارگیری و پایش فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دستورالعمل تصویب طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

شیوه نامه شرکت دانشجویان دانشگاه در همایش ها 

دستورالعمل ترفیع سالیانه و تعیین رکود علمی 

شیوه نامه نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی فناوری اعضای هیأت علمی تمام وقت جهت محاسبه درصد شناور هر ترم تحصیلی 

شیوه نامه شرکت اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) و کاکنان دانشگاه در همایش ها

شیوه نامه برگزاری همایش ها و سمینارها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
فلو چارت برگزاری همایش ها و سمینارها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آیین نامه شورای انتشارات 

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد 

دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی

قرارداد اجرای طرح پژوهشی/پایان نامه بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی گناباد

قرارداد اجرای طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی 

دستورالعمل اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

آیین نامه شرکت در همایش های داخلی و خارجی کارکنان و اعضای هیأت علمی

آئین نامه ثبت و حمایت از اختراعات و اکتشافات و سایر نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
آیین نامه تشویقی پژوهشگران
آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه
نحوه ذکر افیلیشن دانشگاه
دستورالعمل نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی
آیین نامه طرح های چند مرکزی
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

آیین نامه شورای پژوهشی دانشکده

آیین نامه پزشک پژوهشگر 

مجموع آیین نامه های مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دستورالعمل مراقبت و استفاده ازحیوانات آزمایشگاهی

دستورالعمل" ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی" 

برای دانلود اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ) اینجا را کلیک نمایید

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 

تصویرتصویب¬ نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶ هـ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص " آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثارعلمی 

فرم ها

مصوبه فرم بررسی توانایی علمی داوطلب شرکت در فراخوان هیات علمی پژوهشگاه ها

فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی

فرم خلاصه پیشرفت طرح تحقیقاتی
فرم مسوولیت طرح تحقیقاتی
فرم مقالات مستخرج از طرح تحقیقاتی
فرم درخواست پاداش چاپ مقاله در مجلات معتبر
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی
فرم اولیه پذیرش ایده
فرم ارزیابی ایده
فرم انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۳
فرم انتخاب پژوهشگر برتر جوان ۱۳۹۳
فرم درخواست ترجمه کتاب
فرم درخواست تالیف کتاب

فرم درخواست خرید اقلام مورد نیاز طرح های تحقیقاتی

فرم های پروپوزال طرح تحقیقاتی

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی (جدید)

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی شورای پژوهشی دانشگاه/ دانشکده (جدید)

فرم پروپوزال شورای پژوهشی مذهبی و فرهنگی دانشگاه (جدید)

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کیفی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کمی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی (جدید)
فرم پروپوزال پایان نامه
فرم پیش پروپوزال شورای پژوهشی دانشکده بهداشت(مختص طرح های مرتبط با حوزه موضوعی دانشکده بهداشت)
چک لیست اخلاقی اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب‌پذیر
چک لیست اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی
چک لیست اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی
چک لیست اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان
چک لیست اخلاقی پژوهش‌های ژنتیک پزشکی
چک لیست عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی 

 

 

فرم ها وفرآیند تغییر وضعیت مرکز تحقیقات از اصولی به قطعی

فرایند تصویب قطعی

فرم شماره ۱ : پرسشنامه درخواست تبدیل وضعیت واحد تحقیقات علوم پزشکی

فرم شماره ۲ : مشخصات پژوهشگر ( موافقت قطعی )

فرم شماره ۳ : چک لیست اعضا و مستندات

فرم شماره ۴ : اطلاعات علمی مرکز

چک لیست امضا شده توسط دانشگاه

فرم ارزیابی داوران

فرم تغییر اعضای هیات موسس

 

آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

اساسنامه مرکز تحقیقات

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات

پرسشنامه شماره ۱_ درخواست تاسیس مرکز تحقیقات علوم پزشکی

پرسشنامه شماره ۲_ مشخصات عضو موسس جهت اخذ مجوز موافقت اصولی مرکز تحقیقات دولتی

چک لیست اعضای موسس

طرح توجیهی مرکز

اسلاید های تیپ

لیست مراکز تحقیقاتی دولتی مصوب

مراحل تصویب طرح پژوهشی در سامانه پژوهشیار

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس