فرم ها و فرایند های مرکز تحقیقات

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۱:۴۳ بعد از ظهر
فرایند تصویب قطعی
فرم شماره ۱ : پرسشنامه درخواست تبدیل وضعیت واحد تحقیقات علوم پزشکی
فرم شماره ۲ : مشخصات پژوهشگر ( موافقت قطعی )
فرم شماره ۳ : چک لیست اعضا و مستندات
فرم شماره ۴ : اطلاعات علمی مرکز
چک لیست امضا شده توسط دانشگاه
فرم ارزیابی داوران
فرم تغییر اعضای هیات موسس
آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
اساسنامه مرکز تحقیقات
برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات
پرسشنامه شماره ۱_ درخواست تاسیس مرکز تحقیقات علوم پزشکی
پرسشنامه شماره ۲_ مشخصات عضو موسس جهت اخذ مجوز موافقت اصولی مرکز تحقیقات دولتی
چک لیست اعضای موسس
طرح توجیهی مرکز
اسلاید های تیپ
لیست مراکز تحقیقاتی دولتی مصوب
مراحل تصویب طرح پژوهشی در سامانه پژوهشیار
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس