فرم ها

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۳:۱۸ قبل از ظهر
مصوبه فرم بررسی توانایی علمی داوطلب شرکت در فراخوان هیات علمی پژوهشگاه ها
فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی
فرم خلاصه پیشرفت طرح تحقیقاتی
فرم مسوولیت طرح تحقیقاتی
فرم مقالات مستخرج از طرح تحقیقاتی
فرم درخواست شرکت در همایش داخلی
فرم اولیه پذیرش ایده
فرم ارزیابی ایده
فرم انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۳
فرم انتخاب پژوهشگر برتر جوان ۱۳۹۳
فرم درخواست ترجمه کتاب
فرم درخواست تالیف کتاب
فرم درخواست خرید اقلام مورد نیاز طرح های تحقیقاتی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس