معرفی

شورای پژوهشیمتشکل از اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت بررسی و هدایت، تصویب و حمایت از طرح‏های تحقیقاتی پیشنهادی دانشجویان. این شورا با هدف تسهیل و تسریع روند بررسی، ارزیابی و تصحیح پروپوزال های ارسالی دانشجویان تشکیل شده است. اعضاء شوراي پژوهشي با حكم سرپرست براي مدت 2 سال انتخاب شده، در صورت غيبت غيرموجه بيش از 3 جلسه از عضويت در شورا حذف و عضو هيات علمي ديگري از همان دسته آموزشي جانشين مي گردد. مسئوليت شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجوئي بر عهده يكي از اعضاء هيات علمي شوراي مذكور است كه با حكم سرپرست كميته تعيين مي گردد. زمان برگزاري جلسات دوشنبه هر هفته است. دعوتنامه هر جلسه همراه با دستور جلسه بين 10-7 روز قبل از هر جلسه به اطلاع اعضاء رسانده مي شود.

اهداف اصلي شوراي پژوهشي به قرار زير است:

1)هدف كوتاه مدت: ارائه نظر كارشناسي در خصوص طرحهاي ارائه شده از طريق كميته تحقيقات دانشجوئي

2) هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولويتهاي تحقيقاتي دراز مدت براي هدفمندترشدن طرحها.

نحوه تصويب طرح ها:ابتدا طرحها به جهت بررسان علمي و ساختاري ارسال شده، اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهي از موضوعات آنها، در جلسات حضور يافته، پس از قرائت نظريه بررسان و پاسخ مجري طرح راي گيري صورت مي گيرد و نتايج بصورت يكي از موارد زير خواهد بود: تصویب- نيازمند اصلاح با ذكر موارد و غير قابل قبول.

يك نسخه از صورت جلسه هر جلسه پس از امضاء تمام اعضا، در اختيار سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي قرار مي گیرد. شوراي پژوهشي موظف است راهكارهاي سرعت بخشي به روند بررسي و تصويب طرحها را جستجو نموده و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل دهد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
2252
Powered by DorsaPortal